La cultura y los valores de Arreche están evolucionando / Arrecheko kultura eta balioak eboluzionatzen ari dira

Arrechek, erakunde gisa, etorkizunean islatu nahi zituen balioekin eta enpresa-kulturarekin lotutako aldagaiak lantzeko unea zela erabaki zuen.

Arreche como organización decidió que era el momento de trabajar la parte relacionada con los valores y cultura de empresa que quería reflejar en el futuro.

Talleres Arreche


Arrechek, erakunde gisa, etorkizunean islatu nahi zituen balioekin eta enpresa-kulturarekin lotutako aldagaiak lantzeko unea zela erabaki zuen. Horretarako, gidaritza-taldeak erabaki zuen kultura eta balioak lantzeko bi jardunaldi osotan burutzea, bertan, proiektuaren oinarriak finkatzeko ahalegina egiteko. Hori dela eta, lantegia bi ostiralez itxi zen, ahalegin guztiak helburura bideratzeko.

Jarduera horiek borondatez parte hartzekoak ziren, antolakundeko pertsona guztiei proiektuan parte hartzeko edo alde batera geratzeko aukera emanez. Baldintza bakarra izan zen parte ez hartzeak ez zuela salbuesten adostutako erabakiak onartzetik eta errespetatzetik. Proiektuaren bideragarritasuna baieztatzeko, gehiengoaren parte-hartzea behar izan zen, eta hala gertatu zen. Parte-hartzea % 75 ingurukoa izan zen.

Jardunaldiak K2K-k bideratu zituen, eta haiek gidari-lanak egin zituzten. Lehenengo urratsa erakundea harreman pertsonalen esparruan jasaten ari zen arazoak detektatzea izan zen. Horretarako, Sikkhona metodoa erabili zen, erakundeko pertsona guztien artean inkesta bat egitetik abiatuta. Azterketa horren emaitza izan zen arazo bat zegoela erakundearen barruko harremanetan, antolaketa-proiektuarekiko hautematen zen desatxikimendu- eta desilusio-sentimenduarekin bat zetorrena.

Tailerrak oinarrizko jarduerekin hasi ziren, komunikazio-oztopoak eraisteko eta guztiontzako adierazpen-askatasun erosoa sortzeko helburuarekin. Gero, tailerrek helburu bat jarri zuten: pertsonek erakundearen proiektuaren oinarrietarako ezinbestekotzat hartzen zituzten balioak definitzea.

Ondorioak aztertu ondoren, erakundeak lau pertsonez osatutako talde berri bat sortzea erabaki zuen, erakundearen barruan balio horiek zaintzeko ardura izango duena. Taldearen eginkizuna izango litzateke balioak errespetatzen direla zaintzea eta izan daitezkeen arazo puntualetan esku-hartzea. Osatutako taldeak ez du botere betearazlerik, kontsultarako bakarrik.

Taldeak sor zitezkeen beharrei erantzun ahal izateko, K2K-k emandako prestakuntza-proiektu berri bat hasi zen, kideak prestatzeko helburuarekin. Taldearen egitura hiru bloketan banatzen da: gatazkak, pertsonak eta kultura eta balioak.

Kulturaren eta balioen blokearen barruan, hainbat azpi-bloke, prestakuntza, harreman-jarduerak, balioak eta barne-komunikazioa esleitu ziren. Azpitalde horiek taldeko kide bakoitzari esleitu zitzaizkion, ondoren garatzeko.

Arrechek, gaur egun, eboluzio-proiektu horretan murgilduta jarraitzen du, eta pertsonengan oinarritutako antolaketa-oinarriak ezartzeko beharrezkoa diren ibilbidean hainbat urrats ematen ari da.

Talleres Arreche

Arreche como organización decidió que era el momento de trabajar la parte relacionada con los valores y cultura de empresa que quería reflejar en el futuro.

El equipo de pilotaje decidió concentrar en dos jornadas completas los talleres de formación para intentar sentar las bases del proyecto, por lo que se cerró la planta durante dos viernes para focalizar todos los esfuerzos en el objetivo.

Estas actividades eran de participación voluntaria, dando la oportunidad a todas las personas de la organización a involucrarse en el proyecto o mantenerse al margen. La única condición fue que la no participación en las mismas no eximia de acatar y respetar las decisiones acordadas. Para la confirmación de la viabilidad del proyecto se requirió una participación mayoritaria, lo que así ocurrió. La participación fue del 75% aproximadamente. 

Las jornadas fueron impartidas por K2K que hicieron las labores de guías. El primer paso fue detectar los problemas que estaba sufriendo la organización en el ámbito de las relaciones personales. Para ello, se utilizó el método Sikkhona, empezando por hacer una encuesta entre todas las personas de la organización. El resultado de este análisis fue que efectivamente existía un problema en las relaciones dentro de la organización, acorde al sentimiento de desapego y desilusión que era percibido respecto al proyecto de organización.Los talleres comenzaron con actividades básicas con el objetivo de derribar barreras comunicativas y crear un clima de libertad de expresión cómodo para todos. Después, los talleres fueron enfocando el objetivo de definir los valores que las personas entendían como base para los cimientos del proyecto de la organización.

Tras analizar las conclusiones, la organización decidió crear un nuevo equipo de cuatro personas que serían las encargadas de cuidar de estos valores dentro de la organización. El equipo tendría las funciones de velar por el respeto de los valores y conciliar en problemas puntuales que se pudieran tener. El equipo formado no tiene poder ejecutivo, simplemente consultivo. 

Para que el equipo pudiera dar respuesta a las necesidades que pudieran surgir, comenzó un nuevo proyecto de formación, también impartido por K2K, con el objetivo de preparar a las personas integrantes. La estructura del equipo se divide en tres bloques, conflictos, personas y cultura y valores.

Dentro del bloque de cultura y valores, fueron asignadas diferentes sub-bloques, formación, actividades relacionales, valores y comunicación interna. Estos sub-bloques fueron asignados a cada una de las personas integrantes del equipo para su desarrollo posterior.

Arreche sigue actualmente inmerso en este proyecto evolutivo y cubriendo diferentes etapas del recorrido necesario para establecer las bases de organización basada en las personas. 

Talleres Arreche
Compártelo en tus Redes - Partekatu zure sareetan!